Tag:

cho doanh nghiệp

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2018 ÁP DỤNG TẠI QUẢNG NINH

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất do Chính phủ ban hành nhằm buộc người sử dụng lao động phải thỏa thuận...

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI QUẢNG NINH

Đăng ký doanh nghiệp được hiểu là việc đăng ký thông tin của Doanh nghiệp, bao gồm đăng ký mới hoặc đăng ký thay...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Công ty TNHH 1 Thành Viên là loại hình kinh doanh phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay do nó có nhiều ưu...

TỔNG HỢP THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI QUẢNG NINH

Đăng ký doanh nghiệp được hiểu là việc đăng ký thông tin của Doanh nghiệp, bao gồm đăng ký mới hoặc đăng ký thay...

ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN HÓA ĐƠN BỊ THAY ĐỔI

Hóa đơn là chứng từ không thể thiếu trong mọi doanh nghiệp,nó phản ánh thông tin về một nghiệp vụ kinh tế của Doanh...

KIỂM TRA VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP

Theo quy định của Điều 66, Thông tư 200/2014/TT-BTC, vốn chủ sở hữu được định nghĩa là phần tài sản thuần của doanh nghiệp...

THUÊ LUẬT SƯ Ở HẠ LONG

Thành phố Hạ Long là thành phố tỉnh lỵ, trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh Quảng Ninh, thuộc vùng duyên...

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SANG CÔNG TY TNHH

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài...